Eucharistická procesia 2022

17. Juni 2022 um 06:16:52

Po covidovom období sme tohto roku slávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá je spojená aj s Eucharistickou procesiou. Je to slávnosť, kedy je naša pozornosť upriamená na ten najväčší poklad, ktorý sme dostali od nášho Pána Ježiša Krista, keď nám zanechal seba samého v Eucharistii. Slávnosť sme začali slávením svätej omše o 17:45. Na svätej omši sa zúčastnili okrem veriacich aj deti našej farnosti, ktoré sv. omšu spestrili svojim spevom. Po svätej omši nasledovala Eucharistická procesia, tak sme sa spoločne vybrali vydať svedectvo o eucharistickom Kristovi. Počas procesie sme mali štyri zastavenia, štyri oltáre. Prvý oltár bol pri oltári Panny Márie v našom chráme. Pred kostolom deti s pripravenými košíkmi naplnenými lupienkami kvetov čakali príchod Eucharistickej procesie. Deti nás následne viedli k ďalším zastaveniam a sypaním lupeňov ozdobovali cestu po ktorej sme kráčali so živým Kristom. Druhé zastavenie bolo pri kaplnke Fatimskej Panny Márie pred farským úradom, kde nám po spoločnej modlitbe bolo udelené Eucharistické požehnanie a vybrali sme sa k tretiemu zastaveniu, ktoré bolo pri Lurdskej jaskyni na dvore nášho kostola. Po modlitbe a eucharistickom požehnaní sme pokračovali v procesii a prišli sme k štvrtému zastaveniu, ktoré bolo pri obraze Božieho milosrdenstva v našom chráme. Na záver procesie sme spoločne zaspievali hymnus Tantum ergo, za spev ktorého sme v tento deň mohli získať úplné odpustky. Procesia sa skončila eucharistickým požehnaním a slávnostným Te Deum. Naše prvoprijímajúce deti prijali im zverenú úlohu viesť nás po ceste s Eucharistickým Kristom za čo im aj touto cestou ďakujeme.

FOTOGALÉRIA TU!!!

action.back_to_notices