Počas deviatich mesiacov sa môžeme modliť za počatý život

March 24, 2021 at 8:39:49 PM

Už tretí rok sa v našej farnosti zapájame spoločne do akcie Deväť mesiacov za počatý život. Na slávnosť Zvestovania Pána teda 25.3. môžeme zložiť sľub, ktorým sa zaväzujeme počas deviatich mesiacov modliť za život. Symbolicky práve na túto slávnosť, keď si pripomíname ako anjel Gabriel prišiel za Pannou Máriou a zvestoval jej, že počne z Ducha Svätého a porodí Mesiáša. V dnešnej dobe sa celosvetovo zabíja množstvo počatých detí pod názvom umelé prerušenie tehotenstva. Slovo prerušiť však znamená, že určitú činnosť na určitý čas preruším a neskôr v nej pokračujem ďalej. Potrat teda neprerušuje tehotenstvo, ale ho ukončuje a zabíja plod v lone matky. Touto našou iniciatívou si adoptujeme jedno počaté dieťa a počas deviatich mesiacov sa modlíme za neho a za jeho rodičov, aby sa rozhodli správne a nechali svoje dieťa žiť. Pred svätou omšou Zvestovania Pána sa pomodlíme Fatimské večeradlo, počas ktorého pred Eucharistickým Kristom zložíme sľub. Sľubom sa zaväzujeme každý deň sa pomodliť desiatok ruženca, krátku modlitbu a ľubovoľnú modlitbu alebo obetu za počaté dieťa. Spojme sa spoločne v modlitbe, aby sme zachránili deti, ktoré sa sami brániť nemôžu. 

 

Ako sa modliť za duchovne adoptované dieťa a rodičov?

Forma sľubu pozostáva:

  • zo zloženia sľubu (napríklad pred Eucharistiou alebo krížom),
  • z každodennej modlitby,
  • z jedného ľubovoľného desiatku ruženca (Otče náš…, 10-krát Zdravas Mária…, Sláva Otcu…),
  • z inej ľubovoľnej modlitby.

 

Slová zloženia sľubu:
Oslavujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa ti zapáčilo. Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou pomôcť brániť nenarodených, ja (meno), vyhlasujem a sľubujem, že od dňa (konkrétny dátum) beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení.

Každodenná modlitba počas deviatich mesiacov:
Pane Ježišu, pod ochranou tvojej matky Márie, ktorá ťa porodila s láskou, a svätého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o teba po narodení, prosím ťa za mnou duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Prosím, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil ty sám. Amen.

 

Modlitby boli cirkevne schválené Mons. Františkom Tondrom, spišským biskupom, v Spišskom Podhradí 16. marca 2007 (číslo: 444/07).

 

action.back_to_notices