Turičná vigília vo Veľkých Kapušanoch

June 9, 2020 at 12:52:20 PM

Vo večerných hodinách o 19:00 hod 30.5. pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sme spoločne v rámci Turičnej vigílie očakávali Ducha Svätého. Pred začiatkom sv. omše sa veriaci modlili litánie k Duchu Svätému.  Veriaci spolu s mladými našej farnosti, teda našimi birmovancami sme sa modlili, a zhromaždení ako kedysi učeníci vo večeradle sme očakávali Ducha Svätého.  Birmovanci s horiacimi fakľami v rukách, ktoré symbolizovali dary Ducha Svätého postupne prichádzali a prinášali jednotlivé dary, pred oltár, počas ktorých sme mali možnosť vypočuť si komentár ku konkrétnemu daru. Sedem faklí ako symbol siedmich darov Ducha Svätého naši birmovanci umiestňovali postupne do vopred pripraveného stojana podľa konkrétnych darov.  Touto vigíliou sme spolu s našimi mladými vyprosovali pre seba, pre našich mladých pripravujúcich sa na prijatie darov Ducha Svätého, pre našu farnosť i pre našich blízkych sedem darov Ducha Svätého: múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť a dar bázne pred Pánom. Svätá omša mala slávnostnú atmosféru ktorú celebrovali miestni kňazi farnosti Peter Schmotzer , kaplán a ThDr. Száraz János,dekan. Na znak darov Ducha Svätého vo svätej omši zaznelo evanjelium v siedmych  jazykoch. Po skončení sv. omše si mohli veriaci pri východe z chrámu z košíkov za pomoci miništrantov vytiahnúť papierik na ktorom bol napísaný určitý dar Ducha svätého za ktorý sa máme modliť počas celého roka. Tak ako birmovanci mládež tak aj spoluveriaci načerpali mnoho milostí a hlavne duchovného osvieženia z vigilijnej sv. omše ako aj v nasledujúci deň zo samotnej slávnosti Zoslania Ducha Svätého, uvedomujúc si dôležitosť tohto sviatku.

FOTOGALÉRIA 

                                                                                                                                                                                 Bc. Vlastimil Mačička

action.back_to_notices