Deviatnik k sv. Jozefovi.

2021. március 10. 12:03:35

Keďže sa fyzicky v chráme nemôžeme strtenúť na spoločnú modlitbu a sv. omšu, všetkých pozýva k tomu, aby sme sa spolu vo svojich domácnostiach modlili deviatnik k svätému Jozefovi od 10.3. do 18.3. Kompletný deviatnik si môžete stiahnuť na našej webovej stránke v sekcii dokumenty (Link nájdete nižšie). Deviatnik nájdete vo formáte pdf. Po kliknutí na stiahnutie bude deviatnik automaticky stiahnutý a nájdete ho vo svojom počítači medzi uloženými súbormi. Modlime sa spoločne a obetujme všetky rodiny, všetkých snúbencov, všetkých otcov pod ochranu svätého Jozefa, aby za nich orodoval u Nebeského Otca. 

1. DEŇ

Patrón a vzor snúbencov

ÚVAHA

Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol prístrešie samotnému Ježišovi – Vykupiteľovi sveta, ktorého Mária priniesla pod svojím srdcom do jeho domu.

Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa všetkých snúbencov a tých, ktorí majú v úmysle založiť si rodinu.

MODLITBA DEVIATNIKA

Prosíme ťa, Bože, pre zásluhy sv. Jozefa, snúbenca Najsvätejšej Bohorodičky a Ochrancu sv. Rodiny, požehnaj snúbencov, ktorí túžia založiť rodinný krb. Naplň ich srdce duchom lásky, obety a zbožnosti. Keď na seba berú túto úlohu, nech tak konajú podľa vzoru sv. Jozefa a zverujú s dôverou budúcnosť vznikajúcej rodiny do milujúcich rúk Božích. Svätý Jozef, ubytuj sa v ich dome spolu s Ježišom a Máriou. Amen.

LITÁNIE K SVÄTÉMU JOZEFOVI

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Bože, náš nebeský Otče, zmiluj sa nad nami

Bože Synu, Vykupiteľ sveta, zmiluj sa nad nami

Bože Duchu Svätý, zmiluj sa nad nami

Bože v Trojici Jediný, zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, oroduj za nás

Svätý Jozef, oroduj za nás

Slávny potomok Dávidov, oroduj za nás

Svetlo patriarchov, oroduj za nás

Snúbenec Božej rodičky, oroduj za nás

Prečistý strážca svätej Panny, oroduj za nás

Živiteľ Syna Božieho, oroduj za nás

Starostlivý ochranca Kristov, oroduj za nás

Hlava svätej Rodiny, oroduj za nás

Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás

Jozef najčistejší, oroduj za nás

Jozef najrozvážnejší, oroduj za nás

Jozef najmužnejší, oroduj za nás

Jozef najposlušnejší, oroduj za nás

Jozef najvernejší, oroduj za nás

Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás

Milovník chudoby, oroduj za nás

Vzor pracujúcich, oroduj za nás

Ozdoba rodinného života, oroduj za nás

Ochranca panien, oroduj za nás

Útecha nešťastných, oroduj za nás

Nádej chorých, oroduj za nás

Patrón umierajúcich, oroduj za nás

Postrach zlých duchov, oroduj za nás

Ochranca cirkvi, oroduj za nás

Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,

zmiluj sa nad nami

Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,

zmiluj sa nad nami

Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,

zmiluj sa nad nami

V. Ustanovil ho pánom domu svojho

O. a správcom všetkého statku svojho.

Modlime sa:

Bože, ktorý si v nevýslovnej Prozreteľnosti vybral svätého Jozefa za snúbenca Panny Márie, presvätej Rodičky svojho Syna, dopraj nám, prosíme, aby sme si zaslúžili jeho orodovanie v nebi, keď ho ako svojho Ochrancu vzývame na zemi. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, patrón snúbencov, oroduj za nás!

DEVIATNIK DOSTUPNÝ NA STIAHNUTIE TU!!!

Vissza