Eucharistická procesia

2020. június 16. 19:05:35

Ako každoročne aj tohto roku sme slávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slávnosť, kedy je naša pozornosť upriamená na ten najväčší poklad, ktorý sme dostali od nášho Pána Ježiša Krista, keď nám zanechal seba samého v Eucharistii. Slávnosť sme začali slávením svätej omše v Slovenskom jazyku o 17:30. Na svätej omši sa zúčastnili okrem veriacich aj birmovanci a deti našej farnosti. Po svätej omši nasledovala svätá omša v Maďarskom jazyku o 18:30. Po svätých omšiach sme sa spoločne vybrali vydať svedectvo o eucharistickom Kristovi. Počas procesie sme mali štyri zastavenia, štyri oltáre. Prvý oltár bol pri oltári Panny Márie v našom chráme. Pred kostolom birmovanci a deti s pripravenými košíkmi naplnenými lupienkami kvetov čakali príchod Eucharistickej procesie. Deti a birmovanci nás následne viedli k ďalším zastaveniam a sypaním lupeňov ozdobovali cestu po ktorej sme kráčali so živým Kristom. Druhé zastavenie bolo pri kaplnke Fatimskej Panny Márie pred farským úradom, kde nám po spoločnej modlitbe bolo udelené Eucharistické požehnanie a vybrali sme sa k tretiemu zastaveniu, ktoré bolo pri soche Panny Márie na dvore nášho kostola. Po modlitbe a eucharistickom požehnaní sme pokračovali v procesii a prišli sme k štvrtému zastaveniu, ktoré bolo pri obraze Božieho milosrdenstva v našom chráme. Na záver procesie sme spoločne zaspievali hymnus Tantum ergo, za spev ktorého sme v tento deň mohli získať úplné odpustky. Procesia sa skončila eucharistickým požehnaním. Birmovanci aj deti našej farnosti prijali im zverenú úlohu viesť nás po ceste s Eucharistickým Kristom za čo im aj touto cestou ďakujeme.

    

                                                                                                                                                                                     Eduard Bölöni

 

FOTOGALÉRIA

Vissza