Odpustová slávnosť 2022

2022. november 1. 9:27:56

Pre našu farnosť je posledná októbrová nedeľa každoročne dôležitá a výnimočná, pretože slávime odpustovú slávnosť našej farnosti. Patrónmi našej farnosti sú sv. apoštoli Šimon a Júda Tadeáš. Ich sviatok slávime 28.10. Tohto roku pozvanie za hlavného celebranta a slávnostného kazateľa prijal Mons. Prof. ThDr. Gabriel Ragan PhD., ktorý je bývalým prodekanom Teologickej fakulty, v súčasnosti pôsobí ako profesor liturgiky na Teologickej fakulte v Košiciach, je moderátorom liturgického inštitútu Jána Jaloveckého v Košiciach a sudcom Košického metropolitného tribunálu. Vo svojom príhovore duchovný otec Gabriel poukázal na dôležitosť misijnej činnosti aj v dnešnom svete, poukazujúc od čias apoštolov, cez sv. Cyrila a Metoda až po súčasnosť kráčajúc synodálnou cestou. Našu odpustovú slávnosť rovnako ako všetky nedele a prikázané sviatky v našej farnosti spestrili svojim spevom a hrou na hudobných nástrojoch členovia nášho "mini mládežníckeho zboru." V mene celej farnosti otcovi Gabrielovi poďakovali za prijatie pozvania členovia farskej rady. Sme vďační Bohu, že sme mohli spoločne sláviť odpustovú slávnosť, túto tak vzácnu udalosť v našej farnosti s tak vzácnym hosťom. Duchovnému otcovi Gabrielovi vyprosujeme do jeho kňazskej služby a akademického pôsobenia hojnosť Božích milostí, ochranu Nebeskej matky Márie a príhovor apoštolov. Veľká vďaka patrí aj mladým z folklórneho súboru Vánok, ktorí obetné dary priniesli v krojoch. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu našej odpustovej slávnosť.

FOTOGALÉRIA TU!!!                        SV. OMŠA TU!!!

Vissza