1. Adventná nedeľa

29. novembra 2020, 15:14:13

 ADVENT - Príchod Krista, ktorý túžobne očakávame, má tri podoby. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Druhý príchod Krista sa deje v našich srdciach najmä prijímaním Eucharistie a cez túto prípravu našich sŕdc sa máme pripraviť aj na našu večnú vlasť a na príchod Krista ako Ženícha a Sudcu po našej smrti a pri Poslednom súde. Advent teda hlása príchod Krista včera, dnes a zajtra. Včera ako Dieťaťa v jasliach, dnes skrytého v chlebe a zajtra v naplnení ako nášho Ženícha a Sudcu.

          A preto v duchu a vo viere tohto adventu, sa zišli veriaci v našej farnosti už cez vigilijnú sv. omšu v sobotu a ráno v nedeľu, aby slávnostnou svätou omšou sa mohli pripraviť na jej slávenie . Túto prípravu sme začali požehnaním adventných vencov, ktoré si priniesli veriaci a uložili pred bočný oltár Panny Márie. Po ich požehnaní jeden zo zástupcov našich prvoprijímajúcich detí predniesol adventnú báseň a jedna zástupkyňa našich birmovancov zapálila prvú sviecu na adventnom venci. Takto každú nedeľu do Vianoc sa zapália postupne všetky sviece. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12). Čítanie zo svätého evanjelia a následná homília povzbudili prítomných k bdelosti na príchod Božieho Syna.

           Adventné čakanie má byť súčasne poznačené radosťou, keď Boh sa zjavuje ako mocný Pán i láskavý Otec. V túžbe po stretnutí sa s ním si človek uvedomuje svoju nevernosť a hriešnosť, z ktorej sa túži očistiť. Advent je takýmto časom, ponorením sa do ticha, ale aj spestrením o ranné rorátné sv. omše, ktoré budú v stredu o 6. hod. začínajúc svoj deň s Pánom.

             Nech je teda Advent pre nás časom, kedy si ľudia majú venovať navzájom viac lásky a pri každej zapálenej sviečke stále viac otvárať srdcia pre príchod najdôležitejšieho a najväčšieho návštevníka – Ježiša.

   "Pane Ježišu, pomáhaj nám aby sme do sveta prinášali Tvoje svetlo a svoje srdcia

                                        pripravili na Tvoj príchod."

 

                                                                                            Bc. Vlastimil Mačička

FOTOGALÉRIA TU !

Späť na oznamy