A Főpásztorok újra meghirdetik a pénteki szigorú böjtöt a világjárvány megszűnéséért.

31. októbra 2020, 19:33:13

Kedves Testvérek!

A Szlovák Püspökkari Konferencia őszi ülésén hozott határozata alapján (2020. október 28.) a Főpásztorok újra meghirdetik a pénteki szigorú böjtöt a világjárvány megszűnéséért.

2020. október 30 - tól, december 18 - ig, nyolc egymás után következő pénteken az ország felnőtt korú katolikusait -akik betöltötték életük 18. évét és még nem 60 évesek, valamint égészségi állapotuk megengedi - arra kérik a püspökök, hogy a nagypénteki böjti fegyelemmel éljenek.

1249. kánon - Isteni törvény folytán minden krisztushívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani; hogy azonban mindnyájan egyesüljenek valamilyen közös bűnbánattartásban, bűnbánati napok vannak előírva; ezeken a krisztushívők különösen is törődjenek az imádsággal, gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit, végezzenek önmegtagadásokat sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat az itt következő kánonok szerint.

Szigorú böjti nap: hamvazószerdán és nagypénteken. (Egyszeri étkezés, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül; hústól való tartózkodás.)

A bűnbánati nap eszközei közül az egyház hagyományai értelmében kiemelkedik a böjtölés: azonban a bűnbánat más formáival, főként a segítő szeretet cse­lekedeteivel és vallásgyakorlatokkal, különféle önmegtagadásokkal, imádsággal hozzuk meg saját áldozatunkat, amit azok is megtehetnek, akiknek egészségi állapota nem engedi a szigorú böjti fegyelmet.

Ima Szlovákiáért

Mindenható Atyaisten, Fiad, Jézus Krisztus azt ígérte, „…hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.“(Jn 6,23) Most hozzád fordulunk a világjárvány okozta félelmünkben és szenvedésünkben és kérünk, hogy őrizd meg betegeink testi, lelki épségét; adj találékony szeretetet és erőt az ápolóknak; adj reményt és bizalmat mindazoknak, akik veszélyeztetve érzik magukat; megfontolt, gondos és igazságos döntés alapján születő megoldásokat azok részéről, akik felelősséget vállaltak a társadalomért különbözőfokozatban. Segíts felismernünk gyengeségünket és sebezhetőségünket, hogy nem csak a testi épségünk van veszélyben, de a lelkünk és erkölcsünk is. Add, hogy látók lehessünk. Annyi minden elvakíthat bennünket: vakká tud tenni minket ideig-óráig tartó gyönyörök csillogása, üres látszat-javak fénye. Sokszor elhomályosítja látásunkat önzésünk,  nagyravágyásunk, önhittségünk. Öntsd megtévesztett és elhomályosodott szívünkbe Szentlelked szeretetének és igazságának tiszta fényét; add, hogy felismerjük megújulásunk szükségét és adj erőt, hogy ezt őszinte, szilárd elhatározással kövessük. Kérünk, hallgasd meg hozzád esengő kéréseinket a Fájdalmas Anya közbenjárására, akit Szent Fiad keresztje alatt Anyánkul adott. Az Ő segítségével gyermekeidként, egymás testvéreiként akarunk szolgálni Téged. Bízunk védőszentjeink és égi pártfogóink közbenjárásában, akik kiesdik számunkra a keresztségünknek és hit ajándékának tudatosítását, amely készségessé tesz bennünket a Krisztuskövető életre. Erre kérünk a Te Szent Fiad által, aki életét adta értünk, feltámadt a halálból, Veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen

Ehhez az imához a Püspök atyák még ajánlják a napi rózsafűzér elimádkozását.

Cirill főapát úr imádsága a járvány idején

Imádkozzunk minden emberért, akiket a koronavírus járvány érint!
Azokért, akiket a vírus megfertőzött,
azokért, akit attól félnek, hogy elkapják a fertőzést,
a mozgásképtelenekért, az idősekért és a szociális otthonok lakóiért,
az orvosokért és a betegápolókért, akik gondoskodnak a betegekről,
a hatóságokért, járványügyi szakemberekért és mentősökért,
a kutatókért, akik a megelőzés és a gyógyítás útjait keresik.

Imádkozzunk, hogy az Úr óvó jobbját a krízis idején is fölöttünk tartsa!

Mindenható Istenünk, te vagy menedékük és erősségünk.
Nemzedékek tapasztalták segítő hatalmadat minden bajukban.
Állj most minden ember mellett, akit érint ez a baj!
Erősítsd bennünk a hitet, hogy mindannyiunknak továbbra is gondját viseled!
Erre kérünk Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Szűz Mária, Isten anyja, könyörögj érettünk!
Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!
Szent Benedek atyánk, könyörögj érettünk!
Szent István király, könyörögj érettünk!

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen

Späť na oznamy