Sviatosť zmierenia (sv. spoveď)


„Večer na Veľkú noc sa Pán Ježiš ukázal svojim apoštolom a povedal im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20,22-23).

Čo je sviatosť pokánia?
Odpustenie hriechov spáchaných po krste sa udeľuje osobitnou sviatosťou, ktorá sa volá sviatosť pokánia, sviatosť svätej spovede, alebo sviatosť zmierenia. Kto pácha hriech, uráža Božiu česť a lásku, svoju vlastnú dôstojnosť človeka, ktorý je povolaný, aby bol Božím synom, a narúša duchovné zdravie Cirkvi, ktorej každý kresťan má byť živým kameňom. Nikto z ľudí nie je bez hriechu, kvôli našej hriešnej ľudskej prirodzenosti. Návrat do spoločenstva s Bohom, ktoré človek stratil hriechom, je proces, ktorý vzniká z milosti Boha plného milosrdenstva a starostlivého o spásu ľudí. Tento vzácny dar treba vyprosovať pre seba aj pre druhých. Proces návratu k Bohu, nazvaný obrátenie a ľútosť, zahŕňa v sebe bolesť nad spáchanými hriechmi a odpor voči nim, ako aj pevné predsavzatie v budúcnosti viac nehrešiť. Obrátenie sa teda týka minulosti i budúcnosti; živí sa nádejou na Božie milosrdenstvo.

Kto môže vysluhovať?
Iba tí kňazi, ktorí od cirkevnej autority dostali právomoc rozhrešovať, môžu v Kristovom mene odpúšťať hriechy.

Ako prebieha?
Sviatosť pokánia sa skladá z troch úkonov kajúcnika, ktoré tvoria jeden celok, a z kňazovho rozhrešenia. Úkony kajúcnika sú: ľútosť, spoveď čiže vyznanie hriechov kňazovi a predsavzatie vykonať zadosť učinenie a skutky zadostúčinenia. Spovedník ukladá kajúcnikovi vykonať isté úkony „zadostúčinenia“ alebo „pokánia“, aby tak napravil škodu, ktorú spôsobil hriechom, a znova si osvojil spôsoby správania, ktoré má mať Kristov učeník.

Aké sú duchovné účinky?
- zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť;
- zmierenie s Cirkvou;
- odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné hriechy;
- pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha;
- vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.

Individuálne a úplné vyznanie ťažkých hriechov, po ktorom nasleduje rozhrešenie, je jediným riadnym prostriedkom zmierenia s Bohom a s Cirkvou. Odpustkami môžu veriaci získať pre seba i pre duše v očistci odpustenie časných trestov, ktoré sú následkami hriechov. Sviatosť pokánia sa vysluhuje 30 minút pre každou svätou omšou okrem Nedeľe, prikázaných sviatkov.

Lk 15,11-32- podobenstvo o márnotratnom synovi, nám hovorí o milosrdenstve otca. To isté sa deje vo sviatosti zmierenia, prichádzame za Bohom, aby sme mu vyznali svoje hriechy a on nám ich odpúšťa, očisťuje a zmilúva sa nad nami ako otec nad synom. Vo sviatosti zmierenia nám Boh odpúšťa naše hriechy. Ak máme špinavé ruky, alebo fľak na nejakom oblečení, tak si umyjeme ruky alebo vyperieme, vyčistíme oblečenie. Ak zhrešíme, tak máme takýto fľak, takúto špinu na našej duši, ktorú potrebujeme odstrániť. Touto „práčkou“, „čističkou“ je spoveď.

Čo však treba k dobrej spovedi? Koľko častí má svätá spoveď?
1.) Základným predpokladom na dobrú sv. spoveď je úmysel vrátiť sa k Bohu, ako to urobil Márnotratný syn a vyznanie svojich hriechov so skutočnou a úprimnou ľútosťou Ježišovmu zástupcovi, kňazovi.
2.) Pred svätou spoveďou: Úprimne oľutuj svoje hriechy. Podstatný prvok obrátenia zo strany hriešnika je dokonalá ľútosť, jasné a pevné odmietnutie, zrieknutie sa hriechu spojené s rozhodnutím vyhnúť sa hriechu preto, že Boha chcem milovať. Modli sa, pros Ducha Svätého o pomoc, aby si odhalil všetky svoje hriechy.

Priebeh svätej spovede:
• Pozdrav: Pochválený buď Ježiš Kristus.
• Prežehnanie sa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
• Po prežehnaní poviem kedy bola posledná svätá spoveď (pred týždňom, pred mesiacom, rokom...).
• Potom povieš: Spovedám sa Pánu Bohu i Vám Otče duchovný, že som od poslednej spovede tieto hriechy spáchal/a:
• Vyznanie hriechov: Odporúča sa uvádzať hriechy stručne a jasne; v prípade ťažkých hriechov uviesť počet; v prípade závažných okolností uviesť základné detaily pre doplnenie – to v prípade, ak ste si nie istý závažnosťou skutku. Svätá spoveď nie je obhajoba, ale vyznanie hriechov a následné zmierenie s Bohom. V prípade potreby môžu byť hriechy čítané z papierika, ktorý treba po spovedi zničiť.
• Ponaučenie, povzbudenie a pokánie (udeľuje kňaz).
• Ľútosť (takto alebo podobne): Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.
• Kňaz mi v mene dobrého Boha udelí rozhrešenie.
• Prežehnám sa.

Spytovanie svedomia:
Prvé prikázanie: Vykonával som svoje povinnosti voči Bohu s nechuťou alebo odporom? Udržiavam si pravidelný modlitbový život? Modlil som sa svoje zaužívané modlitby? Prijal som sväté prijímanie s ťažkým hriechom na duši a bez dostatočnej prípravy? Zamlčal som úmyselne ťažký hriech v predošlých sv. spovediach? Veril som vážne v povery alebo zapájal som sa do praktizovania povier (čítanie z rúk, kariet, kryštálov, horoskopov, ezoteriky, Reiki, červené šnúrky, jóga, atď.) Pochyboval som o viere bez úsilia hľadať pravdu? Vystavil som, bez dostatočného dôvodu, svoju vieru nebezpečenstvu čítaním kníh, webových stránok, časopisov, ktoré obsahujú materiál protirečiaci katolíckej viere či morálke? Ohrozil som svoju vieru členstvom alebo podporou organizácií, ktoré protirečia katolíckej viere (slobodomurárske, komunistické, okultné)? Spáchal som hriech svätokrádeže (zneuctenie posvätných vecí, miest alebo osôb)?
Druhé prikázanie: Urobil som všetko pre to, aby som splnil svoje sľuby a predsavzatia, ktoré som dal Bohu? Vyslovil som Božie meno nadarmo, bez dostatočnej príčiny? Posmešne, v hneve, s pohŕdaním alebo iným neúctivým spôsobom? Vyslovoval som takýmto spôsobom aj meno Panny Márie alebo iných svätých? Zúčastňoval som sa aktívne obradov v nekatolíckych spoločenstvách? (byť hosťom môže byť skutok lásky voči blížnemu) Klamal som pod prísahou? Porušil som sľub (verejný alebo súkromný)? Nadával som, zlorečil som, preklínal som? Vyjadroval som sa nevhodne? hrešil som?
Tretie prikázanie: Vymeškal som svätú omšu v nedeľu alebo prikázaný sviatok bez vážnej príčiny? Obliekol som sa primerane na svätú omšu? Prišiel som na svätú omšu v nedeľu alebo na prikázaný sviatok neskoro bez dostatočného dôvodu? Bol som nepozorný pri svätej omši, obzeral som a vyrušoval som iných? Pracoval som v nedeľu bez dostatočného dôvodu? Doprial som svojej mysli a telu potrebný oddych? Postil som sa v dňoch predpísaných cirkevnými prikázaniami?
Štvrté prikázanie: Poslúchal som rodičov? Pomáhal som im? Bol som k nim citlivý a rešpektoval som ich? Reagoval som hnevlivo, keď ma upozorňovali na chyby? Chcel som byť nezdravo nezávislý? Urobil som to, čo mi bolo zverené (domáce povinnosti)?
Piate prikázanie: Nahnevám sa ľahko a som prchký? Bol som žiarlivý alebo závistlivý? Zranil som niekoho? Bol som iným príležitosťou k hriechu svojimi rečami, žartmi, spôsobom obliekania, pozývaním na nemorálne predstavenia, požičiavaním, posielaním alebo odporúčaním nevhodných kníh, webových stránok, atď.? Snažil som sa napraviť škandál, ktorý som spôsobil? Koľkých som ovplyvnil svojím zlým správaním? K akým hriechom som ich navádzal? Zanedbal som svoje zdravie? Pokúsil som sa o samovraždu? Zmrzačil som sa? Niekoho iného? Opíjal som sa, drogoval som? Bol som pažravý? Úmyselne som zranil alebo urazil iných svojimi slovami alebo skutkami? Túžil som po pomste, uchovával a živil som nenávisť voči tým, ktorí ma urazili? Poprosil som o odpustenie tých, ktorých som zranil a urazil? Odmietol som odpustiť? Provokoval som iných? Hádal som sa so súrodencami alebo inými ľuďmi?
Šieste a Deviate prikázanie: Zotrvával som v nečistých myšlienkach neúmerne dlho? Dal som úplný súhlas žiadostiam protirečiacim čistote? Začínal som, alebo pridával som sa k nečistým rečiam? Vystavoval som príležitostiam k hriechu čítaním nemravných webových stránok, kníh, časopisov, pozeraním filmov, určitým formám tancovania? Neprovokoval som a neviedol k hriechu svojím oblečením? Oddával som sa pornografii v akejkoľvek forme? Viedol som iných k hriechu? Spáchal som nečistý skutok sám so sebou? Sám alebo s iným? S osobou toho istého alebo opačného pohlavia? Uchovávam priateľstvá, ktoré sú blízkou príležitosťou k hriechu? Som pripravený ich ukončiť? Počas „chodenia spolu“: Je to pravá, obetavá láska, kvôli ktorej chcem byť s nastávajúcim? Pletiem si pravú lásku so sebectvom alebo túžbou po pôžitku? Preháňame to s vyjadrovaním lásky? Vystavujem svojho nastávajúceho partnera k hriechu?
Siedme a Desiate prikázanie: Kradol som? Koľko alebo v akej hodnote? Vrátil som ukradnutú vec, alebo som ju vynahradil? Ničil som cudzí majetok? Poškodil som alebo podviedol som niekoho v podnikaní alebo v obchodných zmluvách? Používal som svoje peniaze na zbytočnosti? Závidel som iným ich majetok alebo úspech? Splácam svoje dlhy? Prijal som ukradnutú vec? Bol som chamtivý? Bol som lenivý alebo pohodlný namiesto usilovnej práce alebo štúdia? Sú materiálne veci mojimi najvyššími hodnotami?
Ôsme prikázanie: Klamal som? Napravil som škodu, ktorá sa mohla stať kvôli môjmu klamstvu? Obviňoval som iných nespravodlivo alebo prenáhlene? Ohováral som (pravdivé chyby, ale bez potreby)? Osočoval som (nepravdivé veci)? Rozprával som bezdôvodne o chybách iných? Klebetil som? Útočil som na iných? Vyjadroval som sa vulgárne? Vyzradil som zverené tajomstvo bez vážneho dôvodu či potreby?

Niekoľko častých otázok k svätej spovedi:
Ako by mali prekonať hanbu a strach, aby vyznali tie hriechy, kvôli ktorým sú v rozpakoch? Uvedomiť si, že aj spovedník je len človek, ktorý je slabý a hriešny a tiež potrebuje odpustenie. Byť otvorený a nemať predsudky z kňaza. Ak som sa nehanbil hrešiť, nemám sa hanbiť ten hriech aj vyznať. Kňaz je prostredník, hriechy odpúšťa Boh, teda kňaz nie je prekážkou k odpusteniu hriechov, pokiaľ sme otvorení a úprimní. Ak má človek predsudky pred konkrétnym kňazom, má právo vybrať si iného spovedníka. Nakoniec, spoveď je viazaná spovedným tajomstvom, ktoré zaväzuje spovedníka i toho kto sa spovedá. Čo odporúčate ľuďom, ktorí sa spoliehajú, že na niektoré hriechy sa ich opýta kňaz? Nespoliehať sa na to a sám povedať všetko úprimne a pravdivo. Človek hreší nielen skutkami a slovami, ale aj myšlienkami. Ako sa dá nevhodným myšlienkam vyhnúť? Absolútne sa im nedá vyhnúť, hriechom totiž nie je samotná vnuknutá myšlienka, ale skutočnosť, či sa s ňou vnútorne zaoberáme a ako s ňou ďalej naložíme. Čím je človek v lepšej duchovnej kondícii, teda žije duchovným životom, tým viac sa vie s pomocou Božou hriešnym myšlienkam vyhýbať. Je vhodné nahrádzať zlé myšlienky dobrými, skúsenosť hovorí, že čím viac sa snažím na niečo zlé nemyslieť, tým viac na to myslím. (prof. ThDr. Marek Petro, PhD. morálny teológ a bioetik)

Niekoľko dobrých rád:
• Ak sa spovedáš, rob to dôkladne, poctivo a úprimne nie aby kňaz mal radosť, rodičia, starý rodičia mali radosť, alebo z nutnosti, ale preto, aby si sa vrátil späť k Nebeskému Otcovi.
• Vo svätej spovedi vyznaj všetky hriechy a žiadne nezataj, aj keď sa možno hanbíš, spomeň si že nikto nie je dokonalý a bezhriešny, nie len ty si hriešnik
Zanechajte pýchu, ktorá sa bojí poníženia! Päť minút zahanbenia, počas ktorých úprimne na seba požalujete, vám zachráni život pred večným utrpením a večnou hanbou (sv. Ján Mária Vianney, patrón spovedníkov)

Sviatosť zmierenia vysluhujeme vždy pred svätou omšou 30 min. Mimo nedele a prikázaného sviatku

Späť na sviatosti